Styrelsen

Styrelsen väljs på klubbens årsmöte

Styrelsen skall, inom ramen för överordnade och dessa stadgar, svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

  • Tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler.
  • Verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget.
  • Ansvar för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed.
  • Lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed.
  • Förbereda årsmöte.

Ordföranden är kklubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

För styrelsens medlemmar, se sidan för förtroendevalda.