Stadgar

STADGAR För
Dagsholm Golfklubb

 

 

 

Utgåva

2023-02-05

 

STADGAR DAGSHOLM GOLFKLUBB

STADGAR

För Dagsholm Golfklubb, ideell förening med organisationsnummer 802451-0821

Adress. Dagsholm 12, 458 92 Färgelanda.

Stadgarna fastställda           27-02-2010

Stadgarna ändrade                07-02-2012

Stadgarna ändrade               05-02-2023

IDROTTSRÖRELSENS  VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

  • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
  • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet. fysiska och psykiska förut­sättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgruppe­ringar,
  • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 

ALLMÄNNA  BESTÄMMELSER

1 §    ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §    SAMMANSÄTTNING

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klub­ben som med­lemmar.

3 §    TILLHÖRIGHET M. M.

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därige­nom ansluten till RF-SISU Västra Götaland.

Klubben tillhör Bohuslän-Dals golfdistriktsförbund (BDGF)

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlings­bestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RF-SISU Västra Götaland, SGF:s styrel­se eller BDGF är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 §    BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och sty­relsen.

5 §    FIRMATECKNING

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så be­slutar, av  utsedd person/personer.

6 §    VERKSAMHETS‑ OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:

1 januari t.o.m.  31 december

7 §    STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förut­sett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av sty­relsen.

8 §    STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av an­talet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och BDGF. SGF och BDGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 §    UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans‑ och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom ifall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS  MEDLEMMAR

10 §  MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslu­tanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksam­het eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubb­ens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen re­dovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar över­klaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått av­slag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

11 §  UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur golfklubben gör detta genom att inte betala in spel/medlemsavgift för det kommande spelåret och bör även

meddela  klubben om detta.

Avgift för aktiva medlemmar för det kommande spelåret skall

erläggas under januari månad.

De medlemmar som inte betalt spel/medlemsavgiften under januari får en påminnelse om detta under februari.

De medlemmar som inte har betalt medlemsavgift innan mars

månads utgång kommer då att avföras i medlemsregister, GIT system osv. 

12 §  UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare till­delats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.    

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den till­tänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslu­tet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 §  MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i golfklubben

*    har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

*    har rätt till information om klubbens verksamhet,

*    skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,

*    skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbensorgan samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,

*    har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

14 §  DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvis­ning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

Å R S M Ö T E    O C H    E X T R A    Å R S M Ö T E

15 §  TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsän­das medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens hemsida. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Verksamhets‑ och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksam­hetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

16 §  FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behand­las av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skrift­ligt yttrande över motionen.

17 §  RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE‑ OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förplik­telser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande‑ och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF-SISU, SGF och BGDF har yttrande­rätt på mötet.

18 §  BESLUTFÖRHET

Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

19 §  BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med ja‑ eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majori­tet).

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna rös­ter (enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det för­slag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lot­ten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 §  VALBARHET

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klub­ben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. 

21 §  ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras.

           1          Fastställande av röstlängd för mötet.

           2          Godkännande av mötets utlysande.

           3          Fastställande av föredragningslista.

           4          Val av ordförande och sekreterare för mötet.

           5          Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

           6     a    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets­året,

                  b   Styrelsens årsredovisning/årsbokslut  (resultat‑ och balansräkning) för det senaste räken­skapsåret.

           7          Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets‑ och räkenskapsåret.

           8          Fastställande av resultat‑ och balansräkning samt disposition av överskott re­spektive underskott i enlighet med balansräk­ningen.

           9          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

          10         Fastställande av medlemsavgift för det nästkommande

                        verksamhetsåret (året efter innevarande år)

11         Fastställande av verksamhetsplan, samt budget för det innevarande räkenskapsåret.

          12 a      Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

          12 b     Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen         

13         Val av

                  a    Klubbens ordförande för en tid av (1) år;

                  b   Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;

                  c    Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år; Punkten kan uteslutas

          14         2 st. Revisorer jämte (1) suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

          15         Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen samt val av dessa för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

          16         Ombud till BDGF‑möte.

          17         Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motio­ner.

          18         Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. 

22 §  EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om

  1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar

skriftligen begär det och anger skälen för begäran,

  1. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
  2. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.
  3. utvalda punkter ur ärenden vid årsmöte.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallel­sen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handling­ar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens hemsida. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

V A L B E R E D N I N G

23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och övriga ledamöter och väljs av årsmötet, antalet ledamöter kan variera från år till år.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva anta­let ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

R E V I S I O N

24 §  REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räken­skaper, årsmötes‑ och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmö­tet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets‑ och räkenskapsåret samt till styrelsen över­lämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

S T Y R E L S E

25 §  SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter samt suppleanter.

Antal ledamöter kan variera från år till år.

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningsha­vare som be­hövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fast­ställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turord­ningen för tiden t o m nästföljande årsmöte. Detta gäller i de fall suppleanter valts, se punkt. 12 c. Om inga suppleanter valts fylls platsen vid nästkommande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande‑ och förslagsrätt. Personen får utses till be­fattning inom styrelsen. 

26 §  ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall ‑ inom ramen för överordnade och dessa stadgar,

svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt

tillva­rata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

*    tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;

*    verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av

årsmöte fastställd budget;

*    med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben;

*    ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovis­ningssed;

*    lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;

*    förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhand­lingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens be­stämmande.

27 §  KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet le­damöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga

styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas

vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst

halva antalet le­damöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 §  ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

29 §  MEDLEMSKAP

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till   hedersmedlem i klubben. Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben.

30 §  Fastställande av antal ledamöter

Fastställande av antal ledamöter för kommande verksamhetsår beslutas varje år, då antalet ledamöter enligt § 23 och 25 kan variera från år till år.

31 § Nyttjanderättsavtal

Dagsholm Golfklubb har inget ägande/ansvar i Dagsholms Golfbana men har ett Spelrättsavtal med Dagsholm Golf AB avseende spel på banan.