Verksamhetsplan

Dagsholm Golfklubb

Verksamhetsplan för år 2018

Syfte

Bereda möjlighet för medlemmar att utöva golfaktiviteter, främja välbefinnandet och känna stor samhörighet i Dagsholm Golfklubb.

Nuläge

Klubben är registrerad i Färgelanda kommun.

Föreningen är medlem i Svenska Golfförbundet och tillhör Bohuslän-Dals Golfförbund Bankgiro och konto i bank finns i Dalslands sparbank.

Nyttjanderättsavtal finns med Dagsholm Golf AB. Enligt nyttjanderättsavtalet tillfaller största delen av medlemsavgifterna bolaget.

Dagsholm Golfklubb har inga arrendeavtal eller anställda. Ansvaret för golfbanan, dess skötsel, restaurang, reception och kansli, åligger Dagsholm Golf AB. De uppgifter som åligger klubben, sköts ideellt och arvode utgår inte till styrelsen. Klubben är helt fri från skulder och lån.

Förutom den ordinarie verksamheten finns i dagsläget sex kommittéer inom föreningen styrande – veteranverksamhet, medlemsverksamhet, handikappverksamhet, juniorverksamhet, tävlingsverksamhet och seniorverksamhet. Kommittén för damgolfverksamheten är för tillfället vilande. Alla verksamheter har eget ansvarområde. Styrelsen för Dagsholm Golfklubb fastställer ordförande för respektive kommitté.

I december 2017 var vi 304 medlemmar i klubben.

Vision

Klubbens vision är att bidra med positiv samvaro, aktiv fritid, god hälsa och livskvalitet.

Vidare arbeta för att vidhålla våra gemensamma värderingar som är omtanke (hänsyn till allas trivsel) respekt (alla har lika värde och samma rättigheter) och förståelse (insikt om och acceptans för att alla har olika behov och förutsättningar)

Framtid och övergripande mål för 2018

Föreningen ser mot framtiden med positiv optimism. Vi har fått en anläggning som sköts på ett förtjänstfullt sätt och blir bättre från år till år, medlemsantalet i klubben ökar stadigt, vi har fått igång vår ungdoms-/juniorverksamhet, vi har fått till ett utökat utbyte med andra klubbar, vi har kommittéer som sköter sitt arbete ideellt på ett utomordentligt sätt och sist men inte minst så har vi medlemmar som ställer upp på ett förtjänstfullt sätt och vill driva klubben framåt.

Viktigaste övergripande mål under 2018 för styrelsen, de olika kommittéer och för den enskilda medlemmen blir arbetet med att öka antalet medlemmar i klubben.

Vår målsättning för 2018 är att uppnå 350 medlemmar.

 

Erfarenheterna från arrangemanget med Golfens dag 2017 var bra och därför kommer vi att arrangera Golfens dag under 2018.

Styrelsen kommer att arbeta vidare med de medlemssvar vi fick av enkäten om trivsel som genomfördes under 2017. Medlemsundersökningar är viktiga för styrelsen, för ansvariga i de olika verksamhetsområdena såväl som för Dagsholm Golf AB så att verksamheten fokuserar på områden som medlemmarna uppfattar som viktiga.

Viktigt är också att medlemmar skall kontinuerligt hållas väl informerade om vad som händer i klubben.

Organisation

Översyn av organisation kan bli aktuell under verksamhetsåret.

Medlemsutveckling

Inför år 2018 strävar vi vidare mot att utöka antalet medlemmar samt att behålla befintliga i verksamheten. Målsättningen är att vi genom ett ökat engagemang när det gäller den idrottsliga verksamheten, rekrytering av nya medlemmar genom aktiv marknadsföring på hemsida och personliga kontakter och fortsatta ungdomssatsningar med riktade aktiviteter ska lyckas att öka medlemsantalet. Utökning av antalet introduktionskurser i samarbete med pro:n planeras. Därutöver krävs naturligtvis trivsamma aktiviteter, klubbutbyten och tävlingar för att behålla befintliga medlemmar.

Junior

Juniorverksamheten har stor prioritet inom klubben.

Juniorkommittén gör ett fantastiskt jobb. Behöver förstärkas för rekrytering av nya ungdomar.

Fortsatt samarbete med pro:n planeras.

Klubblag

Klubben kommer att delta med lag i distriktsserierna.

Utbildning

Kurser i olika former kommer att utföras i samarbete med Pro:n.

Tävlingar

Målsättningen är att få till minst lika många klubbutbyten som förra året och gärna med någon ytterligare golfklubb. Förhoppningen är att vi även ska kunna genomföra arrangemangen på utsatta dagar och i positiv anda. Klubben kommer att arrangera KLUBBMÄSTERSKAP och KUL GUL enl. nyttjanderättsavtal.

Klubben kommer att vara behjälplig till övriga tävlingar som arrangeras på banan.

Verksamheter

Samtliga kommittéer redovisar sina verksamhetsplaner efter årsmötet. Planerna kommer att redovisas på klubbens hemsida.

Dagsholm 2018-01-15

Styrelsen