Verksamhetsplan

Dagsholm Golfklubb

Syfte

Bereda möjlighet för medlemmar att utöva golfaktiviteter, främja välbefinnandet och känna stor samhörighet i Dagsholm Golfklubb.

Nuläge

Klubben är registrerad i Färgelanda kommun.

Föreningen är medlem i Svenska Golfförbundet och tillhör Bohuslän-Dals Golfförbund Bankgiro och konto i bank finns i Dalslands sparbank.

Nyttjanderättsavtal finns med Dagsholm Golf AB. Enligt nyttjanderättsavtalet tillfaller största delen av medlemsavgifterna bolaget.

Dagsholm Golfklubb har inga arrendeavtal eller anställda. Ansvaret för golfbanan, dess skötsel, restaurang, reception och kansli, åligger Dagsholm Golf AB. De uppgifter som åligger klubben, sköts ideellt och arvode utgår inte till styrelsen. Klubben är helt fri från skulder och lån.

Förutom löpande verksamhet såsom kansli, styrelsearbetet etc. finns i dagsläget åtta kommittéer inom föreningen styrande.

Herrverksamhet
Damverksamhet
Handicapverksamhet
Tävlingsverksamhet
Seriespelverksamhet
Juniorverksamhet
Veteranverksamhet
Medlemsverksamhet

Alla verksamheter har eget ansvarområde.

Styrelsen för Dagsholm Golfklubb fastställer ordförande för respektive kommitté inför varje verksamhetsår.

I december 2019 var vi 389 medlemmar i klubben.

Vision

Klubbens vision är att bidra med positiv samvaro, aktiv fritid, god hälsa och livskvalitet. Vidare arbeta för att vidhålla våra gemensamma värderingar som är omtanke (hänsyn till allas trivsel) respekt (alla har lika värde och samma rättigheter) och förståelse (insikt om och acceptans för att alla har olika behov och förutsättningar).

Framtid och övergripande mål för 2020

Viktigaste övergripande mål under 2020 för styrelsen, de olika kommittéer och för den enskilda medlemmen blir arbetet med att fortsatt öka antalet medlemmar i klubben.

Vår målsättning för 2020 är att uppnå XXX medlemmar. Fastställs efter årsmötet.

Arrangemanget med Golfens dag 2017, 2018 och 2019 har inte gett så mycket som vi hoppats.

Vi planerar istället att genomföra 2 st. Prova på dagar helt i egen regi under 2020 och har även sökt ett arrangemangbidrag från kommunen för att genomföra dessa.

Styrelsen kommer att arbeta vidare med den information vi fått genom enkäten om trivsel som genomförts även under 2019. Medlemsundersökningen har genomförts under 3 år och har gett bra information om hur medlemmarna ser på både klubben och banan. Dock kan vi se att viljan att svara på enkäten har gått ner något varje år. Det kan man nog tolka så att man inte skall göra denna typ av undersökningar fullt så ofta.

Generellt har vi fått mycket gott betyg på i i princip alla berörda områden.

Viktigt är också att medlemmar hålls kontinuerligt väl informerade om vad som händer i klubben.

Medlemsutveckling

Inför år 2020 strävar vi vidare mot att utöka antalet medlemmar samt att behålla befintliga i verksamheten. Målsättningen är att vi genom ett ökat engagemang när det gäller den idrottsliga verksamheten, rekrytering av nya medlemmar genom aktiv marknadsföring på hemsida och personliga kontakter samt fortsatta ungdomssatsningar med riktade aktiviteter ska lyckas att öka medlemsantalet. Därutöver krävs naturligtvis trivsamma aktiviteter, klubbutbyten och tävlingar etc. för att behålla befintliga medlemmar.

Verksamheter

Samtliga kommittéer redovisar sina verksamhetsplaner för styrelsen inför verksamhetsåret.

Herrar

Verksamheten planeras att genomföras som tidigare.

Damer

Verksamheten planeras att genomföras som tidigare, men även att få med fler aktiva att delta i verksamheten.

Junior

Juniorverksamheten har stor prioritet inom klubben.

Ambitionen är att även i år spela ett antal rundor på Brastads korthålsbana, samt att spela ett antal klubbtävlingar på Dagsholm från orange tee med juniorerna under året.

Fortsatt samarbete med pro:n planeras.

Klubblag, seriespel

Klubben kommer att delta med lag i distriktsserierna.

Tävlingar

Målsättningen är att få till minst lika många klubbutbyten som förra året och gärna med någon ytterligare golfklubb. Förhoppningen är att vi även ska kunna genomföra arrangemangen på utsatta dagar och i positiv anda.

Klubben kommer att arrangera KLUBBMÄSTERSKAP och KUL GUL enl. nyttjanderättsavtal.

Klubben kommer att vara behjälplig till övriga tävlingar som arrangeras på banan.

Veteraner

Målsättningen är att hålla veteranverksamheten på samma nivå som under 2019.

Utbildning

Kurser i olika former kommer att utföras i samarbete med Pro:n samt även utbildning i distriktets regi.

Dagsholm 2020-01-26

Styrelsen