Verksamhetsplan

Dagsholm Golfklubb

Verksamhetsplan för år 2019

Syfte

Bereda möjlighet för medlemmar att utöva golfaktiviteter, främja välbefinnandet och känna stor samhörighet i Dagsholm Golfklubb.

Nuläge

Klubben är registrerad i Färgelanda kommun.

Föreningen är medlem i Svenska Golfförbundet och tillhör Bohuslän-Dals Golfförbund Bankgiro och konto i bank finns i Dalslands sparbank.

Nyttjanderättsavtal finns med Dagsholm Golf AB. Enligt nyttjanderättsavtalet tillfaller största delen av medlemsavgifterna bolaget.

Dagsholm Golfklubb har inga arrendeavtal eller anställda. Ansvaret för golfbanan, dess skötsel, restaurang, reception och kansli, åligger Dagsholm Golf AB. De uppgifter som åligger klubben, sköts ideellt och arvode utgår inte till styrelsen. Klubben är helt fri från skulder och lån.

Förutom löpande verksamhet såsom kansli, styrelsearbetet etc. finns i dagsläget åtta kommittéer inom föreningen styrande.

Herrverksamhet

Damverksamhet

Handicapverksamhet

Tävlingsverksamhet

Seriespelverksamhet

Juniorverksamhet

Veteranverksamhet

Medlemsverksamhet

I december 2018 var vi 352 medlemmar i klubben.

Vision

Klubbens vision är att bidra med positiv samvaro, aktiv fritid, god hälsa och livskvalitet. Vidare arbeta för att vidhålla våra gemensamma värderingar som är omtanke (hänsyn till allas trivsel) respekt (alla har lika värde och samma rättigheter) och förståelse (insikt om och acceptans för att alla har olika behov och förutsättningar)

Framtid och övergripande mål för 2019

Viktigaste övergripande mål under 2019 för styrelsen, de olika kommittéer och för den enskilda medlemmen blir arbetet med att fortsatt öka antalet medlemmar i klubben.

Vår målsättning för 2019 är att uppnå XXX medlemmar. Fastställs efter årsmötet.

Arrangemanget med Golfens dag 2017och 2018 har inte gett så mycket som vi hoppats men vi ser ändå att det är en möjlighet att sprida lite reklam för golfen i allmänhet. Vi kommer därför att arrangera Golfens dag även under 2019.

Styrelsen kommer att arbeta vidare med de medlemssvar vi fått genom enkäten om trivsel som genomförts under 2018. Medlemsundersökningen är ett bra hjälpmedel för styrelsen, de olika verksamhetsområdena och för Dagsholm Golf AB för att kunna fokusera på de områden som även medlemmarna uppfattar som viktiga.

Medlemsundersökningen kommer att genomföras även 2019, men då med endast i två omgångar inte med tre som tidigare. En genomförs i juli och en i september, samtliga medlemmar kommer att ha möjlighet att delta i en av dessa.

Viktigt är också att medlemmar hålls kontinuerligt väl informerade om vad som händer i klubben.

Organisation

Översyn av organisation kan bli aktuell under verksamhetsåret.

Medlemsutveckling

Inför år 2019 strävar vi vidare mot att utöka antalet medlemmar samt att behålla befintliga i verksamheten. Målsättningen är att vi genom ett ökat engagemang när det gäller den idrottsliga verksamheten, rekrytering av nya medlemmar genom aktiv marknadsföring på hemsida och personliga kontakter samt fortsatta ungdomssatsningar med riktade aktiviteter ska lyckas att öka medlemsantalet. Därutöver krävs naturligtvis trivsamma aktiviteter, klubbutbyten och tävlingar etc. för att behålla befintliga medlemmar.

Verksamheter

Samtliga kommittéer redovisar sina verksamhetsplaner för styrelsen inför verksamhetsåret.

Herrar

Verksamheten planeras att genomföras som tidigare

Damer

Målet är att få med fler aktiva att delta i verksamheten som startats upp under 2018

Junior

Juniorverksamheten har stor prioritet inom klubben.

Ambitionen är att även i år spela ett antal rundor på Brastads korthålsbana, samt att spela ett antal klubbtävlingar på Dagsholm från orange tee med juniorerna under året.

Fortsatt samarbete med pro:n planeras.

Klubblag, seriespel

Klubben kommer att delta med lag i distriktsserierna.

Tävlingar

Målsättningen är att få till minst lika många klubbutbyten som förra året och gärna med någon ytterligare golfklubb. Förhoppningen är att vi även ska kunna genomföra arrangemangen på utsatta dagar och i positiv anda.

Klubben kommer att arrangera KLUBBMÄSTERSKAP och KUL GUL enl. nyttjanderättsavtal.

Klubben kommer att vara behjälplig till övriga tävlingar som arrangeras på banan.

Veteraner

Målsättningen är att hålla veteranverksamheten på samma nivå som under 2018.

Utbildning

Kurser i olika former kommer att utföras i samarbete med Pro:n. samt även utbildning i distriktets regi avseende de nya regler som gäller för golfspel från 2019.

Dagsholm 2019-01-27

Styrelsen